TÀI LIỆU HỖ TRỢ

Hướng dẫn kiểm tra mã dịch vụ và mã chipset (IC)

6/17/2014 9:29:50 AM

29806

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA MÃ DỊCH VỤ VÀ MÃ CHIPSET (IC) TRÊN ĐẦU THU

1. ĐẦU THU VTC-HD01
Bước 1: Bấm menu trên điều khiển từ xa, trên màn hình sẽ hiển thị một menu như hình dưới đây, sau đó Quý khách sử dụng nút ◄/► trên điểu khiển từ xa để chuyển hộp sáng đến menu “Thông tin dịch vụ”.

Bước 2: Bấm nút “OK” trên điều khiển từ xa vào menu “Thông tin dịch vu” như hình ở trên và một menu mới sẽ hiển thị trên màn hình như sau:

Bước 3: Đọc mã dịch vụ
Để đọc mã dịch vụ của đầu thu, Quý khách chuyển hộp sáng xuống menu “ Mã dịch vụ” sau đó bấm nút OK trên điều khiển từ xa và một cửa sổ màn hình sẽ hiện ra như hình dưới đây. Mã dịch vũ của đầu thu nằm ở dòng thứ 2 trên màn hình.

Chú ý: Mã dịch vụ gồm 10 chữ số đầu tiên (bỏ chữ số cuối cùng)

Bước 4: Đọc mã chipset
Sau khi đọc được mã Dịch vụ, Quý khách bấm phím Exit trên điều khiển từ xa để thoát khỏi màn hình của menu “ Mã dịch vu” và quay về màn hình của menu “Thông tin dịch vụ” như ở Bước 2. Để đọc được Mã IC, Quý khách chuyển hộp sáng xuống mục “Trạng thái Loader” sau đó bấm nút OK trên điều khiển từ xa và một cửa sổ màn hình mới sẽ xuất hiện trên màn hình như hình dưới đây, Mã IC sẽ nằm ở dòng thứ 4 trên màn hình:

2. ĐẦU THU VTC-HD02

Bước 1: Bấm menu trên điều khiển từ xa, trên màn hình sẽ hiển thị một menu như hình dưới đây:

Bước 2: Sau đó Quý khách sử dụng nút ▼/▲ trên điểu khiển từ xa để chuyển hộp sáng xuống biểu tượng menu dưới cùng “Hệ thống”, Sau đó bấm phím ► để chuyển hộp sáng sang menu con của menu “Hệ thống” và sử dụng nút ▼/▲ để chuyến đến menu “ Thông tin dịch vụ” như hình dưới đây

Bước 3: Bấm nút “OK” trên điều khiển từ xa và một menu mới sẽ xuất hiện như hình dưới đây

Bước 4: Đọc mã dịch vụ
Để đọc mã dịch vụ của đầu thu, Quý khách chuyển hộp sáng đến menu “ Trạng thái mã dịch vụ” sau đó bấm nút OK trên điều khiển từ xa và một cửa sổ màn hình sẽ hiện ra như hình dưới đây. Mã dịch vũ của đầu thu nằm ở dòng thứ 2 trên màn hình

Chú ý: Mã dịch vụ gồm 10 chữ số đầu tiên (bỏ chữ số trong dấu ngoặc đơn)

Bước 5: Đọc mã chipset
Sau khi đọc được mã Dịch vụ, Quý khách bấm phím Exit trên điều khiển từ xa để thoát khỏi màn hình của menu “ Mã dịch vu” và quay về màn hình của menu “Thông tin dịch vụ” như ở Bước 2. Để đọc được Mã IC, Quý khách chuyển hộp sáng xuống mục “Trạng thái Loader” sau đó bấm nút OK trên điều khiển từ xa và một cửa sổ màn hình mới sẽ xuất hiện trên màn hình như hình dưới đây, Mã IC sẽ nằm ở dòng thứ 5 trên màn hình:

Chú ý: Mã Chipset bỏ số 0 đầu tiên

3. ĐẦU THU VTC-SD01

Bước 1: Bấm menu trên điều khiển từ xa, trên màn hình sẽ hiển thị một menu như hình dưới đây, sau đó Quý khách sử dụng nút ◄/► trên điểu khiển từ xa để chuyển hộp sáng đến menu “Thông tin dịch vụ”.

Bước 2: Bấm nút “OK” trên điều khiển từ xa vào menu “Thông tin dịch vu” như hình ở trên và một menu mới sẽ hiển thị trên màn hình như sau:

Bước 3: Đọc mã dịch vụ
Để đọc mã dịch vụ của đầu thu, Quý kháchnchuyển hộp sáng xuống menu “ Mã dịch vụ” sau đó bấm nút OK trên điều khiển từ xa và một cửa sổ màn hình sẽ hiện ra như hình dưới đây. Mã dịch vũ của đầu thu nằm ở dòng thứ 2 trên màn hình.

Chú ý: Mã dịch vụ gồm 10 chữ số đầu tiên (bỏ chữ số cuối cùng)

Bước 4: Đọc mã chipset
Sau khi đọc được mã Dịch vụ, Quý khách bấm phím Exit trên điều khiển từ xa để thoát khỏi màn hình của menu “ Mã dịch vu” và quay về màn hình của menu “Thông tin dịch vụ” như ở Bước 1. Để đọc được Mã IC, Quý khách chuyển hộp sáng xuống mục “Trạng thái Loader” sau đó bấm nút OK trên điều khiển từ xa và một cửa sổ màn hình mới sẽ xuất hiện trên màn hình như hình dưới đây, Mã IC sẽ nằm ở dòng thứ 4 trên màn hình:

Hỗ trợ khác

DÀNH CHO ĐẠI LÝ

  • TIN MỚI
  • TIN HOT
  • KHUYẾN MÃI

ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ DỊCH VỤ

Họ tên:

Điện thoại:

Email:

Địa chỉ: